Welcome to King Society
king rice product where to buy king activities FAQ nutrition update healthy menu game web links
Thai Edible Oil

 

เกณฑ์อาหารว่าง-สีสัญญาณไฟจราจร

 


                 จากมติที่ประชุมนักวิชาการด้านโภชนาการจากสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิ เช่น แพทย์ นักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปเกณฑ์ของพลังงานและสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
โดยเฉพาะที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เน้นการลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม โดยการปรับเกณฑ์
ที่เคยกำหนดตามมติอนุกรรมการโภชนาการและการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพปี 2550 สำหรับน้ำตาล
ถือตามมติของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ 2548 คือ ไม่เกินวันละ 12 กรัม(6 กรัมต่อมื้อ) ทั้งนี้ปริมาณน้ำตาลยังเป็น
ระดับต่ำสุดของขนมไทย ซึ่งได้จากการศึกษาการปรับลดปริมาณน้ำตาลลงร้อยละ 25 แล้ว
                กำหนดให้อาหารระหว่างมื้อมีพลังงานและสารอาหาร( ไขมัน ไขมันอิ่มตัว และโซเดียม ) ≤ 10%
ของพลังงานทั้งหมดและสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป(Thai RDI)
โดยกำหนดให้บริโภค 2 มื้อต่อวัน
 
 1). พลังงาน : พลังงานทั้งหมด 2,000 กิโลแคลอรี 10%  ของพลังงานทั้งหมด = 200 กิโลแคลอรี
         เกณฑ์ : 200 กิโลแคลอรีต่อวัน หรือ 100 กิโลแคลอรีต่อมื้อ
 2). น้ำตาล : องค์การอนามัยโลกแนะนำการเติมน้ำตาล ≤ 10% พลังงานทั้งหมด หรือ ≤ 200
กิโลแคลอรี(≤ 50 กรัมต่อวัน)ในที่นี้กำหนดให้ไม่เกิน 12 กรัมต่อวัน = 48 กิโลแคลอรี = 2.4%
ของพลังงานทั้งหมด
         เกณฑ์ : 12 กรัมต่อวัน หรือ 6 กรัมต่อมื้อ
 3). ไขมัน : ไขมันทั้งหมด 65 กรัม 10% ของไขมันทั้งหมด = 6.5 ก.
         เกณฑ์ : 6 กรัมต่อวัน หรือ 3 กรัมต่อมื้อ
 4). โซเดียม : โซเดียมทั้งหมด 2,400 มก. 10% ของโซเดียมทั้งหมด = 240 มก.
         เกณฑ์ : 240 มิลลิกรัมต่อวัน หรือ 120 มิลลิกรัมต่อมื้อ
 
 
                การกำหนดสีของสัญลักษณ์ ให้เป็นไปดังนี้
                                                                  
ปริมาณพลังงานและสารอาหารต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
สีของสัญลักษณ์
                    ≤ 5% RDI
                    ≥ 5 – 10% RDI
                    >10% RDI
         สีเขียว
         สีเหลือง
         สีแดง
 
                  
                    
               การให้สีสัญลักษณ์ทางโภชนาการเป็นการให้ข้อมูลปริมาณสารอาหารและพลังงานกับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง โดยสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด เป็นการแปลงตัวเลข
ในกรอบข้อมูลโภชนาการให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง สัญลักษณ์โภชนาการที่มีสีเขียว เหลือง แดง ไม่ได้แสดงว่า อาหารนั้นรับประทานได้หรือไม่ได้ หรืออาหารนั้นมีอันตราย
 
                ความหมายของสีเขียว เหลือง แดง คือ
 
1. สีเขียว หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหารที่กำหนดอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับอาหารนั้นๆ แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆมากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภคแต่ไม่เกิน 2 หน่วยบริโภคหรือบริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารอาหาร
ชนิดเดียวกันที่ให้สีเขียว ก็จะทำให้ได้รับสารอาหารนั้นๆมีปริมาณสูงปานกลาง
                ดังนั้น การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์สารอาหารแม้จะมีสีเขียวแต่ปริมาณมาก ก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ
จึงควรกำหนดให้บริโภคอาหารระหว่างมื้อไม่เกิน 2 หน่วยบริโภคต่อวัน
 
     ตัวอย่าง             ขนมชนิดหนึ่งปริมาณโซเดียม 90 มก.  = สีเขียว
                                ถ้ารับประทาน 2 หน่วยบริโภค ปริมาณโซเดียม 180 มก. = สีเหลือง
 
2. สีเหลือง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหารที่กำหนด อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่หากบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค หรือบริโภคร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันที่มีสีเหลือง ก็จะทำให้ได้รับสารอาหารนั้นๆปริมาณสูง

     ตัวอย่าง             ขนมชนิดหนึ่งปริมาณโซเดียม 140 มก. = สีเหลือง
                                ถ้ารับประทาน 2 หน่วยบริโภค ปริมาณโซเดียม 280 มก. = สีแดง
 
3. สีแดง หมายถึง ปริมาณพลังงานหรือสารอาหารที่กำหนดอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกิน 2 เท่าของเกณฑ์ที่กำหนด หากบริโภคอาหารระหว่างมื้อที่มีสัญลักษณ์สีแดงในสารอาหารตัวใดตัวหนึ่ง ต้องพยายามลดการได้รับสารอาหารนั้นๆ ในอาหารมื้อหลักต่อไป เช่น กินขนมขบเคี้ยวที่มีไขมันสูงต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารหลัก หรือหากจะรับประทานอาหารระหว่างมื้ออีก 1 มื้อ ควรเลือกที่มีปริมาณไขมันมีสัญลักษณ์สีเขียว เป็นต้น
 
                การกำหนดให้มีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการใดๆก็ตาม ต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนควบคู่กันไป
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เป็นการชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือทำให้ผู้บริโภคเกิดความคลุมเครือ
หรือสับสนได้ 

           
ที่มา : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
               

 
เรื่องน่ารู้กับน้ำมันรำข้าวคิง
ผิวสวย ด้วยอาหาร
อาหารต้านความดันโลหิตสูง
กินแก้อ่อนเพลีย
การบำบัดอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
อาหารต้านเครียด
ใยอาหารกับสุขภาพ
อาหารในยามวิกฤต
อาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods)
เกณฑ์อาหารว่าง-สีสัญญาณไฟจราจร
กินพอดีไม่มีโรคหัวใจ
1,

แสดงหัวข้อทั้งหมด
 
© All Rights Reserved, Thai Edible Oil Co., Ltd.
www.KingRiceBranOil.com